Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Prins Tuinhuisjes zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Prins Tuinhuisjes worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Prins Tuinhuisjes ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Prins Tuinhuisjes van toepassing in de vorm en versie zoals deze op het moment van het sluiten van de overeenkomst van kracht zijn.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Prins Tuinhuisjes zijn vrijblijvend en Prins Tuinhuisjes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Prins Tuinhuisjes en schriftelijke bevestiging hiervan door Prins Tuinhuisjes. Prins Tuinhuisjes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Prins Tuinhuisjes dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Indien een wijziging in de geplaatste bestelling of gegeven opdracht hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij de prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht door Prins Tuinhuisjes kon worden gerekend, worden deze kosten opdrachtgever extra in rekening gebracht. De opdracht zal worden uitgevoerd na ontvangst van de aanvullende betaling. Indien Prins Tuinhuisjes onverhoopt wel al uitvoering geeft aan de opdracht, blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever onverkort in stand.

2.4. Indien opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Prins Tuinhuisjes alle met het oog op uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs door Prins Tuinhuisjes gemaakte kosten te vergoeden. De opdrachtgever is tevens gehouden tot vergoeding van winstderving en overige uit de bewuste annulering voor Prins Tuinhuisjes voortvloeiende schaden.

Bij consumentenkoop (2.5 -2.8)

2.5 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep op bedrijf, kan hij binnen zeven dagen na ontvangst van de door hem van Prins Tuinhuisjes gekochte zaak de koop annuleren, door zulks binnen deze termijn van zeven dagen schriftelijk aan Prins Tuinhuisjes mee te delen.

2.6 De onder 2.5 genoemde annuleringsbevoegdheid is niet van toepassing op zaken die tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de koper, op zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn en op zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en / of kunnen bederven of verouderen.

2.7 In geval van annulering maakt Prins Tuinhuisjes met de opdrachtgever een afspraak over het moment en de manier waarop de gekochte zaak aan Prins Tuinhuisjes moet worden geretourneerd.

2.8 Prins Tuinhuisjes is slechts gehouden de door de opdrachtgever betaalde aankoopprijs te restitueren indien Prins Tuinhuisjes de betreffende zaak op het met de opdrachtgever afgesproken moment ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking van de opdrachtgever terug ontvangt.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (in geval van verzending naar de Waddeneilanden of het buitenland), eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Prins Tuinhuisjes.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Prins Tuinhuisjes bent u een bedrag van vijfentwintig euro (EUR 25,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Prins Tuinhuisjes haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Prins Tuinhuisjes om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Prins Tuinhuisjes gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Prins Tuinhuisjes.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Prins Tuinhuisjes opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 U dient in te staan voor het fundament waarop het product wordt geplaatst. Indien en voor zover het fundament niet klopt of ondeugdelijk is, zullen de herstelwerkzaamheden als meerwerk worden beschouwd. Indien en voor zover het product helemaal niet kan worden geplaatst door een ondeugdelijk fundament, is Prins Tuinhuisjes gerechtigd 50% van de montageprijs van het product in rekening te brengen.

Bij consumentenkoop (4.1a)

4.1a In afwijking van artikel 4.1 geldt bij een overeenkomst tussen Prins Tuinhuisjes en een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als leveringsdatum de datum als vermeld in de overeenkomst (‘beoogde leveringsdatum’). Indien Prins Tuinhuisjes om wat voor reden ook op deze datum niet kan leveren, wordt de leveringstermijn eenmalig verlengd met een periode van 8 weken, waarbinnen levering dient plaats te vinden. Indien en voor zover levering na verloop van deze 8 weken niet plaatsvindt, is de consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 14 dagen na verloop van deze verlengde levertermijn, dan wel de bestelling te annuleren.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Prins Tuinhuisjes verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Prins Tuinhuisjes geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Prins Tuinhuisjes garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Prins Tuinhuisjes daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 U kunt geen aanspraak maken op afwijkingen in kleur en houttekening. Producten van Prins Tuinhuisjes kunnen knoesten bevatten. Indien ‘hout zonder knoesten’ wordt geleverd, hanteert Prins Tuinhuisjes de richtlijn van Western Red Ceder Lumber Association (of diens rechtsopvolger). Indien het hout aan deze richtlijn voldoet, wordt het hout zonder knoesten geacht te zijn.

7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Prins Tuinhuisjes te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.5 U kunt geen rechten ontlenen aan verf – of behandeladviezen die door medewerkers van Prins Tuinhuisjes zijn gegeven.

7.6 Prins Tuinhuisjes is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en / of onduidelijkheden in offertes en/of andere online informatie. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere (online) informatie, geldt de uitleg van Prins Tuinhuisjes als bindend.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Prins Tuinhuisjes, dan wel tussen Prins Tuinhuisjes en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Prins Tuinhuisjes, is Prins Tuinhuisjes niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Prins Tuinhuisjes.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Prins Tuinhuisjes in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Prins Tuinhuisjes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Prins Tuinhuisjes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Prins Tuinhuisjes schriftelijk opgave doet van een adres, is Prins Tuinhuisjes gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Prins Tuinhuisjes schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Prins Tuinhuisjes gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Prins Tuinhuisjes deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Prins Tuinhuisjes in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Prins Tuinhuisjes vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Alle overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven onverkort gelden.

10.4 Prins Tuinhuisjes is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.